Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Spektrometry XPS

Physical Electronics

Rentgenowskie spektrometry fotoelektronów (XPS/ESCA) firmy Physical Electronics (PHI) to kompletne systemy do analizy składu chemicznego powierzchni. W technice XPS promieniowanie X oświetla próbkę i powoduje emisję fotoelektronów, które przechodzą przez analizator hemisferyczny i padają na powielacz elektronów. Ze względu na wysoką rozdzielczość energetyczną na widmie obserwowane są przesunięcia chemiczne, które umożliwiają identyfikację wiązań chemicznych. Głębokość pochodzenia informacji nie przekracza 5 nm, co świadczy o wysokiej czułości powierzchniowej. Cechą wyróżniającą spektrometry PHI jest monochromatyczne źródło Al Kα generujące wiązkę o średnicy nawet poniżej 7,5 μm, która może być skanowana po powierzchni próbki. Rozwiązanie to pozwala na uzyskiwanie widm z mikroobszarów, rejestrację obrazów SE, a przede wszystkim tworzenie powierzchniowych map składu chemicznego. Analiza składu w głąb próbki, poniżej głębokości pochodzenia informacji, odbywa się poprzez sekwencyjne rozpylanie powierzchni jonami Ar+ lub C60+ i Ar2500+, w czasie którego próbka może być obracana. Skuteczną kompensację ładunku na próbkach słaboprzewodzących zapewnia jednoczesne wykorzystanie działa elektronowego i jonowego. Intuicyjne oprogramowanie SmartSoft ułatwia konfigurację eksperymentu i rejestruje dane pomiarowe, a program MultiPak przeprowadza analizę ilościową. Spektrometry można doposażyć m. in. w lampę UV do spektroskopii UPS i skanujące działo elektronowe do wzbudzania elektronów Augera oraz integrować z systemami próżniowymi użytkownika. Dostępne są trzy modele, różniące się stopniem automatyzacji, przepustowością i dostępnością technik dodatkowych.

Modele: VersaProbe III (system integrujący wiele technik), Quantera II (zautomatyzowany system o wysokiej przepustowości), XTool (system XPS o wysokiej łatwości obsługi)

formularz kontaktowy

Inne techniki powierzchniowo czułe: AESToF-SIMS

XTool – prezentacja video:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco