Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

WDS

Edax

Edax Inc. to ceniony i doświadczony producent spektrometrów WDS z równoległą wiązką do skaningowych mikroskopów elektronowych. Rentgenowska spektroskopia z dyspersją długości fali (falowodyspersyjna, WDS) jest rodzajem mikroanalizy rentgenowskiej i umożliwia analizę składu chemicznego powierzchni próbki. Promieniowanie X wzbudzane w próbce przez wiązkę elektronową pada na kryształ analizujący (dyfraktor). Przy spełnieniu prawa Bragga dochodzi do dyfrakcji, a silna wiązka ugięta pada na licznik proporcjonalny. Znajomość kąta padania dla danego dyfraktora pozwala na określenie długości fali i energii promieniowania X, natomiast ciągła zmiana położenia dyfraktorów umożliwia akwizycję widma. WDS jest komplementarny z EDS, ale ma lepszy próg detekcji (< 0,1 %w.), a dużo wyższa rozdzielczość energetyczna (< 40 eV) umożliwia rozdzielenie większości przekrywających się linii rentgenowskich. W chwili obecnej Edax oferuje dwa modele – LEXS oraz TEXS posiadające po pięć dyfraktorów, zoptymalizowane odpowiednio do niskich oraz niskich i średnich energii. Obydwa modele są kompaktowe i mogą być zainstalowane w standardowych portach EDS. Przyjazne oprogramowanie TEAM™ ułatwia akwizycję oraz analizę jakościową i ilościową widm WDS, sugeruje dyfraktory, wspiera równoległą pracę z EDS oraz tworzy przejrzyste raporty. Funkcja Smart Focus dobiera optymalną wysokość próbki, dzięki czemu umożliwia automatyzację procesu pomiarowego.

Modele: LEXS (Low Energy X-ray Spectrometer, 80 eV – 2,4 keV, Be K – S K, zwierciadła HCO), TEXS (Transition Energy X-ray Spectrometer, 150 eV – 10 keV, B K – Cu K, optyka polikapilarna)

formularz kontaktowy

Produkty powiązane: EDS, EBSDEDS+WDS+EBSDXPSAESToF-SIMS

Synergistic Operation of WDS and EDS – prezentacja online:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco