Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Analityka EDS/WDS/EBSD

systemy zintegrowane

Firma Edax oferuje trzy systemy, w których zintegrowano więcej niż jedną technikę analizy składu chemicznego i/lub fazowego: TEAM™ Pegasus – EDS i EBSD: Równoległa akwizycja EDS i EBSD umożliwia korelację między składem pierwiastkowym a mikrostrukturą próbki, TEAM™ Neptune – EDS i WDS: Połączenie zalet EDS i WDS umożliwia dokładną analizę ilościową (…)

Więcej

EBSD

Edax Inc. jest uznanym producentem systemów do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) montowanych w skaningowych mikroskopach elektronowych. W metodzie EBSD, wiązka elektronów pierwotnych pada na próbkę pod małym kątem, a elektrony wstecznie rozproszone ulegają dyfrakcji na sieci krystalicznej próbki, tworząc na ekranie pokrytym luminoforem układ linii Kikuchiego. Unikalny układ tych linii dla danej orientacji krystalograficznej pozwala na akwizycję map orientacji (…)

Więcej

WDS

Edax Inc. to ceniony i doświadczony producent spektrometrów WDS z równoległą wiązką do skaningowych mikroskopów elektronowych. Rentgenowska spektroskopia z dyspersją długości fali (falowodyspersyjna, WDS) jest rodzajem mikroanalizy rentgenowskiej i umożliwia analizę składu chemicznego powierzchni próbki. Promieniowanie X wzbudzane w próbce przez wiązkę elektronową pada na kryształ analizujący (dyfraktor). Przy spełnieniu prawa Bragga dochodzi do dyfrakcji, a silna wiązka ugięta pada na licznik proporcjonalny. (…)

Więcej

EDS

Edax Inc. jest znanym i doświadczonym producentem detektorów EDS do skaningowych i transmisyjnych mikroskopów elektronowych. Rentgenowska spektroskopia energodyspersyjna (EDS) jest rodzajem mikroanalizy rentgenowskiej i umożliwia analizę składu chemicznego powierzchni próbki. Promieniowanie rentgenowskie wzbudzane w próbce przez wiązkę elektronową pada na detektor krzemowy, generując w nim pary elektron-dziura. Ich liczba zależy od energii fotonu X, co pozwala na akwizycję widma ilości zliczeń w funkcji (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco