Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych (dalej zwanych „Danymi”) oraz tzw. cookies, pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://labsoft.pl (zwanej dalej: „Stroną”).

Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO.

Przechowywanie Danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a dla ochrony Państwa prywatności używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL), dzięki czemu Dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Administrator danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Labsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689980, NIP: 951-244-33-37, REGON: 368030964 (zwany dalej „Administratorem” lub „Spółką”).
 • Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: info@labsoft.pl  lub listownie na w.w. adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator może pozyskać Państwa Dane w szczególności poprzez:

 • kontakt za pośrednictwem dostępnego na Stronie formularza kontaktowego i przekazania Danych wraz z treścią wiadomości,
 • zapisanie się do listy mailingowej Administratora w celu otrzymywania newslettera,
 • wysłania wiadomości na podany na Stronie adres mailowy Administratora,
 • nawiązania kontaktu drogą listowną, na wskazany adres siedziby Spółki,
 • nawiązania kontaktu telefonicznego, na którykolwiek z podanych na Stronie numerów kontaktowych.

Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zapytań o oferty i zamówienia, a także realizacji zamówionych usług przetwarzanie Danych może być niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej obowiązywania;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze, wynikającym z przepisów RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej żądanie;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu obsługi korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z niej pytania, w tym zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo występujecie, utrzymywanie stałego kontaktu z osobami wpisanymi na listę mailingową, w celu przekazywania informacji o charakterze marketingowym, prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy administracyjnej, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji), utrzymanie kontaktów biznesowych, jak również ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Administrator dokłada szczególnej staranności, aby Dane były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w  art. 5 RODO.

Odbiorcy danych osobowych

 • Odbiorcami Państwa Danych są upoważnione przez Administratora osoby oraz podmioty, które przetwarzają Dane na polecenie Administratora, na podstawie udzielonego im upoważnienia lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. „Podmioty przetwarzające”).
 • Państwa Dane mogą być przekazywane naszym pracownikom i podwykonawcom, wyznaczonym do obsługi komunikacji, a także dostawcom usług, z których usług Administrator korzysta przy obsłudze komunikacji elektronicznej i telefonicznej (tj. usługi hostingu, usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, doradcze i prawne). Dostawcy usług, którym mogą być przekazywane Państwa Dane, podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych Danych.
 • W przypadkach określonych przepisami prawa, odbiorcami Państwa Danych mogą być instytucje publiczne upoważnione z mocy prawa (np. organy państwowe czy organy ścigania).

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Administrator może przekazywać Państwa Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy w momencie przetwarzania Danych z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdą Państwo w dalszej części Polityki.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przetwarza pozyskane Dane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Dane przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania realizacji zamierzonego celu lub do momentu wniesienia uznanego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
 • w celu wykazania spełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym o ochronie danych osobowych, Dane przetwarzane są przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku wniesienia żądania opartego o RODO, Dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których Dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których Dane dotyczą;
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę, której Dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do swoich Danych, w tym uzyskania informacji o celach przetwarzania, odbiorcach Państwa Danych, planowanym okresie przechowywania Danych, a także uzyskania kopii swoich Danych;
 • sprostowania Danych, żądania uzupełnienia niekompletnych Danych;
 • usunięcia wszystkich lub niektórych Danych („prawo do bycia zapomnianym”), przy czym Administrator nie ma obowiązku realizacji niniejszego prawa, gdy przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub do wywiązania się z obowiązku prawnego, nałożonego na Administratora;
 • ograniczenia przetwarzania Danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim;
 • prawo do otrzymania Danych, dostarczonych Administratorowi oraz przesłania ich do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody, wyrażonej za pośrednictwem Strony, w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody ma skutek od momentu jej wycofania i nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO.

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail info@labsoft.pl bądź listownie na ww. adres siedziby Administratora.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator może wykorzystywać Państwa Dane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, poprzez wykorzystywanie narzędzia Google Analytics. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdą Państwo w dalszej części Polityki.

Pliki cookies

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do Państwa przeglądarki i przechowywane na Państwa komputerze. Ciasteczka pomagają Administratorowi analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi dostępu do Państwa komputera lub informacji o Państwie, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz Danych, które udostępniają Państwo automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki.

Administrator stosuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, pochodzących z Państwa komputerów;
 • Cookies trwałe – są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, znajdujących się na Państwa komputerach.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • Systemowe pliki cookie – techniczne i sesyjne, zapewniające bezpieczeństwo korzystania ze Strony. Ta grupa plików cookie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Strony oraz zapewnienia Państwu bezpieczeństwa w korzystaniu z niej, a także w celu utrzymania sesji po zalogowaniu. Zgodnie z przepisami użycie tych plików cookie nie wymaga wyrażenia zgody Użytkownika Serwisu internetowego.
 • Pliki cookie, które poprawiają komfort korzystania z serwisu – ta grupa plików cookie umożliwia optymalizację działania Strony, w tym integrację Strony w zakresie treści dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, jak sieci społecznościowe (np. Facebook). Dzięki niej możemy dostarczać treści lepiej dopasowane do Państwa preferencji. Brak zgody na wykorzystanie tego rodzaju plików cookie ograniczy funkcjonalność przez co treści dostarczane przez tych dostawców nie będą wyświetlały się prawidłowo. Tego rodzaju pliki cookie żyją do czasu wycofania wyrażonej zgody na ich instalację.
 • Analityczne i marketingowe pliki cookie – ta grupa plików cookie pomaga zrozumieć Administratorowi w jaki sposób korzystają Państwo ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Ustawieniami plików cookie mogą Państwo zarządzać za pomocą przeglądarki w celu wyłączenia akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookie. Włączenie blokady wszystkich plików cookie może skutkować brakiem dostępu do niektórych części dostępnych na Stronie.

W każdej chwili mają Państwo możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych, w zakresie stosowania plików cookies:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia analityczne i marketingowe

Podmioty trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji ze Strony i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Zarządzając ustawieniami plików cookie mogą Państwo zdecydować o wyrażeniu zgody na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam.

Strona korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk stron WWW i analityki internetowej, dającym wgląd w ruch na Stronie, dostarczanym przez Google. Wykorzystujemy to narzędzie w celu tworzenia statystyk dla potrzeb dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji Użytkowników i ich ciągłej optymalizacji. Nie przekazujemy do Google danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google Danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania ze Strony, instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj. Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się tutaj.

Z uwagi na wykorzystywanie narzędzia Google Analytics, Dane pozyskane w związku z korzystaniem z Serwisów internetowych mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte przez Administratora z dostawcą narzędzia. Pod linkami Użytkownicy mogą zapoznać się z treścią umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym treścią standardowych klauzul umownych będących jej elementem.

Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji swoich partnerów, dostępne są tutaj.

Wtyczki społecznościowe

Na Stronie stosowana jest tzw. wtyczka społecznościowa w postaci piksela Facebooka, przekierowująca do profilu Administratora prowadzonego na portalu społecznościowym Facebook. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Strony, bazując na danych, wobec których sam jest administratorem. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a przeglądarka łączy Państwa z tym serwisem.

Jeśli podczas wizyty na Stronie klikną Państwo w odnośnik, dochodzi do przekazania Państwa danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Strony klikną Państwo w odnośnik, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Strony oraz zapisania tego faktu na Państwa koncie w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania, należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link. Nie przekazujemy żadnych dodatkowych Danych serwisowi Facebook. Usługa ta bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Cel oraz zakres przetwarzania Danych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności użytkowników znajdą Państwo w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link, odpowiedzialny jest administrator danego portalu społecznościowego.

Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i w związku z tym nie można z nich zrezygnować. W przypadku wyrażenia zgody pliki cookies stosowane są również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia aktywności użytkowników dla potrzeb marketingowych. Wyrażona zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać, dokonując zmiany w ustawieniach przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych użytkowników niniejszej strony jest Labsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i plikach cookie zawartych jest w Polityce Prywatności.